สมทบทุน (Donation)

2007-09-24 11:25:00
 
 

ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โดยคนไทยสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินเป็นเงินบริจาคการกุศลสาธารณะได้  ซึ่งการสมทบทุนสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

·        บริจาคเงินสดด้วยตนเองที่สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

·        โอนเงินเช้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจิตรลดา บัญชีออมทรัพย์ชื่อกพด.”

        บัญชีเลขที่ ๐๖๗ - ๒๐๒๓๘๕

·        ส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “กพด.” ทางไปรษณีย์ไปยัง สสท.  

·        เช็คสั่งจ่ายในนาม กพด.

 

        กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนของท่านทางโทรสารที่ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๓ หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ สสท. ส่งเอกสารยืนยันการสมทบทุนให้ท่านต่อไป