ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม

2007-09-24 11:34:00
 
 

สภากาชาดจีนซึ่งเป็นหน่วยงานกาชาดเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือทางสังคมที่ทำงานด้านลัทธิมนุษยธรรม

     สภากาชาดจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2447 โดยทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ช่วยเหลือผู้อพยพในเวลาที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง รวมทั้งช่วยเหลือเหยื่อภัยพิบัติต่างๆ  สภากาชาดจีนให้การสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์ในประเทศต่างๆ รวมทั้งภูมิภาคอื่นทุกโอกาสเท่าที่เป็นไปได้  หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของสภากาชาดจีนใหม่ในเดือนสิงหาคม 2493 ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลกลาง และสภากาชาดจีนก็ได้รับสถานภาพสมาชิกตามกฎหมายของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศกลับคืนมาอีกครั้ง  จนถึงปัจจุบันสภากาชาดจีนมีส่วนให้ความช่วยเหลือรัฐบาลกลางเป็นอย่างมากในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเจนีวา สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และปรับปรุงสุขภาพอนามัยของประชาชน ในปี 2536 คณะกรรมการบริหารประจำสภาผู้แทนได้ประกาศกฎหมายกาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการอันเป็นการคุ้มครององค์กรและการทำงานของสภากาชาดจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาในปี 2540 และ 2542 สภากาชาดฮ่องกง และสภากาชาดมาเก๊าได้เข้าร่วมเป็นสาขาของสภากาชาดจีนตามลำดับ โดยหน่วยงานทั้งสองมีการบริหารงานเองโดยอิสระ

     หลังจากประเทศจีนได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปประเทศและนำนโยบายเปิดประเทศมาใช้ในปี 2521 สภากาชาดจีนได้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ได้มีการฟื้นฟูและจัดตั้งหน่วยงานสาขากาชาดขึ้นในระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันสาขาของสภากาชาดจีนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า รวมทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่นอีกประมาณ 70,000 แห่งมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านคน

     สภากาชาดจีนได้มีการพัฒนากิจกรรมในด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลและชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ รวมทั้งการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ได้อย่างทันท่วงที  ระหว่างปี 2530 และ 2542 ได้เกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นหลายครั้งในประเทศจีน สภากาชาดจีนได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ และสามารถระดมเงินและสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านหยวน รวมทั้งให้การปกป้องชีวิตและสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

     ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา สภากาชาดจีนด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลกลางได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในโครงการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ช่วงปลายปี 2540 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสภาผู้แทนได้รับรองสถานะและบทบาทของสภากาชาดจีนในโครงการรับบริจาคโลหิต ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลในประเทศจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     สภากาชาดจีนทำงานโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศรวมทั้งสภากาชาดในประเทศอื่นๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในเครือของสภาชาดในประเทศนั้นๆอย่างแข็งขัน  นับแต่ปี 2528 สภากาชาดจีนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ (the Federation Governing Board) ถึง 2 วาระ และตำแหน่งรองประธานอีก 1 วาระ

     การประชุมใหญ่แห่งชาติของสภากาชาดจีนครั้งที่ 7 เมื่อปี 2542 นับเป็นการประชุมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของสภากาชาดจีน โดยประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ และนางเผิง เพ่ยหยุน รองประธานคณะกรรมการบริหารประจำสภาผู้แทนก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากาชาดจีน  ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 7 ยังได้มีการรับรองแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของสภากาชาดจีนสำหรับปี 2543-2547 ด้วย

ในศตวรรษใหม่นี้ สภากาชาดจีนจะดำเนินการเพื่อเผยแพร่ สนับสนุน รวมทั้งนำกฎหมายกาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไปปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่อง สภากาชาดจีนจะให้ความสำคัญต่อภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล การบริการชุมชนและการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและขบวนการกาชาด นอกจากนี้สภากาชาดจีนจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทิศทางด้านยุทธศาสตร์ 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลและการสนับสนุน รวมทั้งการจัดหาและสร้างรายได้ โดยประสานความร่วมมือกับระบบประกันสังคมและสร้างเสริมอารยธรรมด้านจิตสำนึกทางสังคม สภากาชาดจีนได้พัฒนาโครงการบรรเทาภัยพิบัติ การดูแลสุขภาพและบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภากาชาดที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของประเทศจีน

สภากาชาดจีนจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของขบวนการกาชาดทั้ง 7 ประการอย่างเคร่งครัด อันประกอบด้วย หลักมนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพและความเป็นสากล และต่อเนื่องไปถึงการทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวจีน สันติสุขและความเจริญก้าวหน้าของโลก

 

       ที่อยู่         8 เป่ยซินเฉียว ซานเถียว เขตตงเฉิง ปักกิ่ง 100007 ประเทศจีน

       โทรศัพท์   (8610) 84025890

       แฟกซ์           (8610) 64060566

       อีเมล์        redcross@chineseredcross.org.cn

       เว็ปไซต์         www.redcross.org.cn