สมาคมอาสาสมัครเยาวชนจีน

2007-09-24 11:20:00
 
 

สมาคมอาสาสมัครเยาวชนจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีพัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปลายปี 2540 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน นาย เจียง เจ๋อหมิน ได้จารึกคำนิยมเพื่อยกย่องกิจกรรมของ อาสาสมัครเยาวชนจีนขึ้นด้วยตนเอง เมื่อเข้าสู่วาระการประชุมสมาคมอาสาสมัครเยาวชนจีนครั้งที่สอง      นายเจียง เจ๋อหมิน ได้เปิดประเด็นโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงานของสมาคมโดยกล่าวว่า โครงการอาสาสมัครเยาวชนเป็นการปฏิบัติงานที่มีเกียรติแห่งสังคมนิยมจีนร่วมสมัย และนับว่าเป็นงานที่มีที่มีอนาคตสดใสมาก

 

นับแต่เริ่มก่อตั้ง โครงการอาสาสมัครเยาวชนจีนได้ดำเนินการด้านบริการอาสาสมัครหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับความจำเป็นพื้นฐานด้านการผลิต และความเป็นอยู่ของประชาชน การฝึกอบรมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาชุมชน การแก้ปัญหาความยากจน การปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญๆ และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ ผลจากการเข้าร่วมในการดำเนินการโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการพร้อมทั้งจัดตั้งระบบองค์กรที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้โครงการอาสาสมัครเยาวชนประสบความสำเร็จอย่างมากในการให้บริการแก่สังคม รวมทั้งให้การศึกษาแก่เยาวชนและส่งเสริมงานพัฒนา

 

แผนจับคู่อาสาสมัครกับผู้ยากไร้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง : การดำเนินการตามแผนจะกำหนดให้สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน และสมาคมอาสาสมัครเยาวชนจีนดำเนินการเชื่อมโยงอาสาสมัครเยาวชนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในระยะยาวแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครเยาวชน  ณ สิ้นปี 2542 มีจำนวนอาสาสมัครเยาวชนต่อผู้ยากไร้ทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านคู่

 

ที่อยู่ เลขที่ 10 เฉียงเหมิน ตงต้าเจีย ปักกิ่ง 100051 ประเทศจีน

โทรศัพท์ (8610) 67018132 โทรสาร (8610) 67018131