เราคือใคร

2007-09-21 14:48:00
 

เราคือ  สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)   ซึ่งเกิดจากพระราชดำริของ

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้แรงบันดาลใจจากการติดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้า

         อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ออกเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงพบเห็นสภาพ

           ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาความยากไร้ การขาดแคลนอาหาร  สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สุขภาพอ่อนแอ

           คนเจ็บป่วยจำนวนมาก ทรงเป็นห่วงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน     จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็ก

           และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา