ระบบการศึกษาในประเทศจีน

2007-09-24 11:11:00
 
 

ภาพรวมระบบการศึกษาจีน

     จากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี ประเทศจีนมีประเพณีการให้ความเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาตั้งแต่บรรพกาล  การศึกษาจีนในยุคโบราณไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดและพัฒนาอารยธรรมของประเทศจีน หากแต่ยังสร้างคุณูปการอันอเนกอนันต์แก่อารยธรรมของโลก  การศึกษาจีนสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ และระบบการศึกษาก็พัฒนาไปอย่างช้าๆ ตามหลังการศึกษาสมัยใหม่ในประเทศอื่นๆ อย่างมาก อันเป็นผลมาจากลักษณะของสังคมจีนที่เป็นแบบกึ่งอาณานิคมกึ่งศักดินา

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 ได้มีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการปลดแอกให้แก่ประชาชนชาวจีนและเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ศักราชใหม่ของประเทศจีน   จากนั้นเป็นต้นมาการศึกษาของจีนก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว

       นับแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่ออุดมการณ์ทางการศึกษาของประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งระบบการศึกษาแบบสังคมนิยมใหม่ขึ้นเพื่อเพื่มโอกาสแก่ประชาชนในการได้รับการศึกษามากขึ้น  รัฐบาลจีนให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชน และเร่งเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาแบบใหม่โดยมุ่งยกระดับการศึกษาในโรงเรียนในทุกรูปแบบและระดับชั้นเพื่อเอื้ออำนวยต่อการสืบทอดอุดมการณ์สังคมนิยมแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง

     เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและรับมือกับสิ่งท้าทายจากวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว จีนได้วางยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศด้วยวิทยาการและการศึกษา โดยกำหนดให้การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์อันดับต้นเพื่อการขับเคลื่อนระบบสังคมนิยมยุคใหม่   การผลักดันการปฏิรูปและพัฒนาทางการศึกษาได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนหลักการที่ว่า การศึกษาควรมุ่งสู่ความทันสมัย ก้าวทันความเป็นไปในโลกและอนาคตพร้อมกันนั้นจีนยังได้ดำเนินนโยบายที่กำหนดว่า การศึกษาต้องสามารถรองรับต่อการขับเคลื่อนระบบสังคมนิยมยุคใหม่โดยผสมผสานกับแรงงานที่มีผลิตภาพสูงทั้งนี้เพื่อสานต่อเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งและสืบทอดแนวทางการพัฒนาตามอุดมการณ์สังคมนิยม ทั้งด้านจิตวิญญาณ แนวความคิด กายภาพและสุนทรียภาพอย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้จีนยังมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่ มุ่งเน้นคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และเป็นนักปฏิบัติเพื่อสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตข้างหน้า

     หลังการพัฒนาและปฏิรูปด้านการศึกษาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ จีนได้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จอย่างงดงามและเดินหน้าสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพลังและความแข็งแกร่ง