การศึกษาระดับอุดมศึกษาในจีน

2007-09-24 11:15:00
 
 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจีนรวมถึงหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นในวิทยาลัยประมาณ 2-3 ปี ตลอดจนหลักสูตร 4 ปี ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรทั้งแบบเน้นวิชาการและวิชาชีพ  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในจีนหลายแห่งเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

     ส่วนการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีแบ่งเป็นหลักสูตร 3 ปีและหลักสูตร 4 ปี  หลักสูตร 3 ปีนั้นส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรหลักในระดับวิทยาลัย แต่ก็พบว่าในระยะหลัง มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งที่ทำการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ก็เริ่มเปิดหลักสูตร 3 ปี มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญาเท่านั้น

     นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาผ่านทางระบบการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบอีกด้วย