๑๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐

2007-09-26 10:48:00
 

สสท.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดค่ายแนะแนว

และเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

      สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จัดค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  สายวิทย์และสายศิลป์ จำนวน ๘๘ คน เพื่อเตรียมพื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทบทวนความรู้วิชาพื้นฐานที่ผ่านมาให้พร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแนะแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียน ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำหรับกิจกรรมค่ายแนะแนวฯ ประกอบด้วยการทบทวนวิชาพื้นฐานต่างๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕  และเตรียมพื้นฐานความรู้ในวิชาที่ต้องใช้ในการศึกษาต่อ ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อโดยศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการแนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือและการเตรียมตัวในการสอบ การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่องการค้นห้าตนเอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และทบทวนบทเรียน โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การอภิปรายในหัวข้อ ความพอเพียงของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ กิจกรรมกีฬา Akido รวมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาอุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge Park) ณ เซ็นทรัลเวิร์ดพลาซ่า เป็นต้น 

      การจัดกิจกรรมค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สามารถช่วยให้นักเรียนมีแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง เลือกศึกษาต่อได้ตรงกับความสามารถและความถนัดของตนเอง ซึ่งจากผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ