สสท.ร่วมกับ BIOTECจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สามเณร และครู กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

2007-09-26 10:50:00
 

สสท.ร่วมกับ BIOTEC

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก่สามเณร และครู กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

      สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สามเณร จำนวน ๓๖ รูป  พระอาจารย์ จำนวน ๒ รูป และครู จำนวน ๖ คน  จากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดน่าน ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานวิชาการสามเณรสัมพันธ์ปี ๒๕๔๙ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครูและนักเรียนสามเณร รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนสามเณรมีความรู้และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  โดยนำนักเรียนสามเณรและครู ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมกิจกรรม ณ วัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งทางด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย และการศึกษา โดยให้ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในและนอกโรงเรียน รวมทั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  แต่เนื่องจากยังมีเยาวชนที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียน หรือศูนย์การเรียนฯ  มีศรัทธาบวชเป็นสามเณร เข้าศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยศึกษาทั้งสายสามัญและทางธรรมควบคู่กันไป     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงทรงอุปถัมภ์กิจกรรมทั้งทางด้านการศึกษา และสุขภาพอนามัยของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  ปัจจุบันมีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ในโครงการตามพระราชดำริ ทั้งหมด จำนวน ๑๒  โรงเรียน

      สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)โดยแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Science in Rural School : SiRS)  ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    จัดงานวิชาการสามเณรสัมพันธ์ปี ๒๕๔๙ ขึ้น โดยมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   และมีนักเรียนสามเณรส่งโครงงานเข้าร่วมมากถึง ๒๘ โครงงาน  ผ่านมาตรฐานดาวเงิน จำนวน ๒ โครงงาน  ทำให้เห็นว่านักเรียนสามเณรมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก  จึงเป็นผลทำให้เกิดการดำเนินกิจกรรมนี้ขึ้น