กิจกรรมอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑๖

2007-09-26 10:54:00
 

กิจกรรมอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑๖

       สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) จัดอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากทั่วประเทศ จำนวน ๒๑๘ คน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๖เพื่อแนะแนวทางการศึกษาและวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตให้แก่นักเรียน ณ  คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแนะแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติตนในสังคม โดยคณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์  และให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในสังคม