สสท. จัดกิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐานการศึกษา

2007-09-26 10:55:00
 

สสท. จัดกิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐานการศึกษา

แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๖

      สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ สายวิทย์และสายศิลป์  จำนวน ๒๕๘ คน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมความรู้วิชาพื้นฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สำหรับกิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การเรียนปรับความรู้ในวิชาพื้นฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน โดยคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอาจารย์จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  นอกจากนี้สถาบันการเรียนรู้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในด้านการพัฒนากระบวนการคิด  การแนะแนวทางการศึกษาต่อ  การทดสอบก่อนและหลังเรียน  เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน  รวมทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน