ภาพกิจกรรม (Picture)

2007-09-21 15:50:00
 
 

 ภาพโปสเตอร์จากงานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน  การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน: สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกัน

              เพื่ออนาคต ณ ห้องสมานฉันท์ ธนาคารกสิกรไทย วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๑๔ ภาพ