คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ

2007-09-24 12:21:00
 
 

weather forecast:天气预测 tiān qì yù cèพยากรณ์อากาศ

hot:炎热 yán rèร้อน

cold:寒冷 hán lěngเย็น

damp:潮湿 cháo shī ชื้น

wet:潮湿 cháo shī  เปียก

rainy day:雨天 yǔ tiān    วันที่มีฝนตก

windy:有风的 yǒu fēng dē  มีลมแรง

breeze:微风 wēi fēng   ลมพัดเบาๆ

fresh wind:清风 qīng fēngลมหนาวพัดค่อนข้างแรง

typhoon:台风 tái fēng  พายุไต้ฝุ่น

cyclone:剧烈的旋风 jù liè dē xuàn fēngพายุไซโคลน

favorable wind:顺风 shùn fēng ทิศทางลมเหมาะสม

downpour:倾盆大雨 qīng pén dà yǔ ฝนตกหนัก

thunderstorm:有雷电的暴风 yǒu léi diàn dē bào fēngพายุฝนฟ้าคะนอง

avalanche:山崩/雪崩 shān bēng / xuě bēng  ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง ดิน หิน) ถล่ม

frost:霜 shuāngน้ำค้างแข็ง

thunder:雷 léi  ฟ้าร้อง

dew:露    น้ำค้าง

tropical depression:热带低气压 rè dài dī qì yāดีเปรสชั่นเขตร้อน

climate:气候 qì hòu v    สภาวะอากาศ

centigrade:摄氏 shè shì           หน่วยวัดอุณหภูมิ  องศาเซนติเกรด

observatory:气象台 qì xiàng tái  สถานีอุตุนิยมวิทยา

storm signal:暴风信号 bào fēng          สัญญาณเตือนวาตภัย

rainbow:虹 hóng       รุ้ง

fine day:晴天 qíng tiān    วันที่อากาศแจ่มใส

cloudy day:阴天 yīn tiān   วันที่มีเมฆมาก ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

weather report:天气报告 tiān qì yù gào  รายงานอากาศ

warm:温暖 wēn nuǎn       อบอุ่น

cool:凉爽 liáng shuǎng           เย็น

sultry:闷热 mēn rè        ร้อนอบอ้าว

dry:干 gān    แห้ง

gusty:阵风的 zhèng fēng dē    มีลมแรง

severe-cold:严寒的 yán hán dē      หนาวจัด

gale:强风 qiáng fēng   ลมแรง

storm:暴风 bào fēng           พายุ  

hurricane:飓风 jù fēng       พายุเฮอริเคน


whirlwind:旋风 xuàn fēn          ลมวน  พายุหมุน

shower:骤雨 zhòu yǔ      ฝนซู่ *
 
drizzle:微雨 wēi yǔ      ฝนละออง *

snowstorm:有雨雪的暴风 yǒu fēng  xuě dē bào fēng พายุหิมะ

monsoon:季候风,雨季 jì hòu fēng มรสุม

hail:雹 báo   ลูกเห็บ

lightning:闪电     ฟ้าแลบ

cloud:云   เมฆ

thermometer:寒暑表    เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

Fahrenheit:华氏          หน่วยวัดอุณหภูมิ  องศาฟาห์เรนไฮท์

storm warning:暴风警告   คำเตือนก่อนมีพายุ

sunny day:晴天     วันที่มีแดดจัด

clear day:晴天     วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส

windy day:有风的日子       วันที่มีลมแรง

rain or shine:不论晴雨   ฝนตกหรือแดดออก

weather permitting:如果天气好的话         สภาพอากาศเอื้ออำนวย

fine and hot:晴而热         มีแดดและร้อน

slightly hotter:稍微热   ร้อนขึ้นเล็กน้อย

overcast with showers:阴云笼罩而有骤雨      มีฝนมืดครึ้ม

storm signal No.3:暴风信号第三(三号风球)       สัญญาณเตือนวาตภัย หมายเลข 3

cloudy becoming fine and hot:天阴转晴热    ท้องฟ้าที่มืดครึ้มเริ่มมีแดดและร้อนขึ้น

scattered showers at first,improving later:始为局部骤雨,续后转佳 มีฝนกระจายในช่วงแรก ต่อจากนั้นอากาศจึงแจ่มใสขึ้น

occasionally heavy showers:间有大骤雨        ฝนตกหนักเป็นครั้งคราว

maximum(minimum)temperature:最高(最低)温度     อุณหภูมิสูงสุด (ต่ำสุด)

moderate easterly wind:温和的东风  ลมตะวันออกกำลังปานกลาง

twenty-nine degrees centigrade:摄氏二十九度   29 องศาเซนติเกรด

eighty-two degrees Fahrenheit:华氏八十二度     82 องศาฟาห์เรนไฮท์

fine becoming cloudy:晴天转阴   ท้องฟ้าแจ่มใสเปลี่ยนเป็นมืดครึ้ม

cloudy with occasional showers:天阴而间有阵雨      มีเมฆมากพร้อมฝนตกเป็นครั้งคราว

cloudy with scattered showers:天阴而间有局部阵雨       มีเมฆมากพร้อมฝนกระจาย

cloudy at first,becoming fine:始为天阴,继而转晴     ท้องฟ้ามีเมฆมากในช่วงแรก ต่อจากนั้นเริ่มมีแดด

fine apart from isolated showers:晴,但有局部阵雨    สภาวะอากาศแจ่มใสยกเว้นมีฝนตกในบางพื้นที่

 * จากกรมอุตุนิยมวิทยา