ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม

2007-09-24 12:22:00
 
 

Bluetooth:蓝牙技术(无线耳机接听)บลูทู (เทคโนโลยีไร้สายส่วนบุคคล)*


Wi-Fi
wireless Fidelity 无线保真(即小灵通所采用的技术) วายฟาย  (ชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย)


Hi-Fi
High Fldelity 高保真เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูงและชัด

3-G
Generation Three 第三代 ยุคที่สาม(การสื่อสาร)*

PHS
Personal Handyphone System 个人手提移动电话系统 (พีเอชเอส) โทรศัพท์ไร้สายแบบพกพา*

Walkie-Talkie
:步话机เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบมือถือ

GoTone
:全球通 ใช้ได้ทั่วโลก

GPS
Global Positioning System 全球定位系统 จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก)*

Monternet
Mobile+Internet 移动梦网รูปแบบการสื่อสารที่ผสมผสานระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ท

GPRS
General Packet Radio Service 通用分组无线业务 จีพีอาร์เอส (เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM)*

SMS
Short Message Service 短信服务 เอสเอ็มเอส (บริการสารสั้น)*

MMS
Multi-media Messaging Service 多媒体信息服务  เอ็มเอ็มเอส (ระบบส่งสารแบบสื่อประสม)*

SIM
卡:Subscriber Identity Module 客户身份识别卡 ซิม (มอดูลระบุผู้เช่า)*

GSM
Global System For Mobile Communications 全球移动通信系统 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม*

WAP
Wireless Application Protocol 无线应用协议(使手机具有上网功能)มาตรฐานกำหนดวิธีในการเข้าถึงข้อมูล และบริการอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ไร้สาย

PASPersonal Access System 个人接入系统(如小灵通พีเอเอส (โทรศัพท์ไร้สายแบบพกพา)


CDMA
Code Division Multiple Access 码多分址 ซีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส)*

pre-paid Phone Card
:储值卡 บัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน

Roaming
:漫游 1.การใช้งานข้ามเขต 2.การค้นหาเครือข่าย*

Voice Prompt
:语音提示 ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

WLANs
Wireless Local Area Networks 无线局域网 ดับเบิลยูแลน (แลนไร้สาย)*

DV
Digital Video 数码摄像机 ดิจิตอลวิดีโอ (ระบบบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล)

3-D
Three-Dimension 三维 สามมิติ

LCD
Liquid Crystal Display 液晶显示 แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว, จอผลึกเหลว)*

 

 

* จากราชบัณฑิตยสถาน